Home Song Library TRỘM NHÌN NHAU – Quang Lê – Harmonica Tab

TRỘM NHÌN NHAU – Quang Lê – Harmonica Tab

347
0

Note: Luyến, Nhảy note
Raise/Lower Octave:

Original Tone: C